El Conveni d’Estocolm sobre contaminants orgànics persistents (COP) és un tractat mundial per protegir la salut humana i el medi ambient de les substàncies químiques que romanen intactes en el medi ambient durant llargs períodes de temps. L’exposició als COP pot provocar efectes greus sobre la salut, com ara certs tipus de càncer, defectes de naixement, disfuncions en els sistemes immunitaris i reproductius, una susceptibilitat més gran a les malalties i danys en el sistema nerviós central i perifèric. Aquests contaminants tenen una distribució geogràfica àmplia, es poden acumular en el teixit gras dels éssers humans i de la fauna silvestre i tenir efectes nocius sobre la salut humana i el medi ambient.

El repte de fer front als COP va més enllà de la tasca d’un sol govern. En resposta a aquesta amenaça global, la Conferència de Plenipotenciaris va adoptar el Conveni d’Estocolm el 22 de maig del 2001 a Estocolm (Suècia). El Conveni va entrar en vigor el 17 de maig del 2004. El Conveni d’Estocolm exigeix a les parts contractants que prenguin mesures per eliminar o reduir l’emissió de COP en el medi ambient. El desembre del 2021, es van adherir al Conveni 185 parts (184 estats i la Unió Europea).

El Conveni d’Estocolm exigeix ​​a les parts contractants que prenguin mesures per eliminar o reduir l’emissió de COP al medi ambient. Al desembre de 2021, hi havia 185 parts a la Convenció (184 estats i la Unió Europea).

Què són els COP?

Els contaminants orgànics persistents (COP) són les substàncies químiques orgàniques incloses en el Conveni d’Estocolm. Posseeixen una combinació particular de propietats físiques i químiques que, un cop alliberades en el medi ambient:

  • romanen intactes durant períodes de temps excepcionalment llargs;
  • es distribueixen àmpliament pel medi ambient com a resultat de processos naturals al sòl, l’aigua i, sobretot, a l’aire;
  • s’acumulen en els organismes vius, inclosos els humans, i es troben en concentracions més elevades en els nivells més alts de la cadena alimentària;
  • són tòxics tant per als éssers humans com per a la fauna silvestre.

A causa de l’activitat humana, hi ha hagut un augment de l’alliberament de COP al medi ambient durant les últimes dècades. Actualment, els COP estan àmpliament distribuïts en grans regions (incloent-hi aquelles en què no s’han utilitzat mai) i, en alguns casos, són presents arreu del món. La naturalesa omnipresent d’aquests contaminants ha donat lloc a una exposició sostinguda de moltes espècies, incloent-hi els éssers humans, durant períodes de temps que abasten generacions, la qual cosa provoca efectes tòxics aguts i crònics.

Els COP es concentren en els organismes vius mitjançant un procés anomenat bioacumulació. Els peixos, les aus depredadores, els mamífers i els éssers humans es troben a la part alta de la cadena tròfica, per la qual cosa absorbeixen concentracions superiors. Els COP es poden trobar en persones i animals que viuen en regions, com l’Àrtic, a milers de kilòmetres de qualsevol font important.

En els éssers humans, els efectes específics dels COP poden incloure càncer, al·lèrgies i hipersensibilitat, danys en el sistema nerviós central i perifèric, trastorns reproductius i alteracions del sistema immunitari. Alguns COP també es consideren disruptors endocrins que, en alterar el sistema hormonal, poden danyar els sistemes reproductor i immunitari de les persones exposades i de la seva descendència.

Tots els COP inclosos en el Conveni d’Estocolm

Els productes químics objecte del Conveni d’Estocolm s’enumeren en diferents annexos:

  • Annex A (Eliminació). Les parts han d’adoptar les mesures necessàries per eliminar la producció i l’ús de les substàncies químiques enumerades en l’annex A.
  • Annex B (Restricció). Les parts han d’adoptar les mesures necessàries per restringir la producció i l’ús de les substàncies químiques incloses en l’annex B, d’acord amb les finalitats aplicables i/o les exempcions específiques enumerades en l’annex.
  • Annex C (Producció no intencionada). Les parts han d’adoptar les mesures necessàries per reduir l’alliberament no intencionat de les substàncies químiques enumerades en l’annex C amb l’objectiu de continuar minimitzant-les i, quan sigui possible, eliminar-les definitivament.

Inicialment, s’han reconegut 12 COP, que es poden classificar en tres categories:

  • Plaguicides: aldrí, clordà, DDT, dieldrí, endrí, heptaclor, hexaclorobenzè, mirex, toxafè.
  • Substàncies químiques industrials: hexaclorobenzè, bifenils policlorats (BPC).
  • Subproductes: hexaclorobenzè, dibenzo-p-dioxines policlorades i dibenzofurans policlorats (PCDD/PCDF) i BPC.

De seguida, la Conferència de les Parts del Conveni d’Estocolm va fer esmenes per ampliar la llista afegint «nous COP». Ara hi ha 16 nous productes químics, com ara dicofol, PFOA, PFOS, DecaBDE, SCCP, HCBD. També hi ha substàncies químiques que estan sent revisades pel Comitè de Revisió dels COP, com ara PFHxS, dechloran Plus i metoxiclor i les exempcions relacionades.

MedWaves i el Conveni d’Estocolm

MedWaves es dedica a donar suport a totes les parts contractants perquè compleixin les seves obligacions  en virtut del Conveni d’Estocolm sobre contaminants orgànics persistents (COP). El centre regional ha facilitat la creació de capacitats i la transferència de tecnologia des que va ser designat Centre Regional del Conveni d’Estocolm el 2009.

Els COP estan identificats pel Protocol de PNUMA/PAM per a la protecció del mar Mediterrani contra la contaminació d’origen terrestre (Protocol LBS) com a substàncies prioritàries en el desenvolupament i l’aplicació de programes nacionals de lluita contra la contaminació. Des d’aleshores, MedWaves ha donat prioritat al tractament dels COP en nombroses activitats dels països en desenvolupament i amb economies de transició del Mediterrani.

El centre va començar a treballar en la reducció de la generació de productes químics perillosos i el seu ús mitjançant les millors tècniques disponibles (MTD) i les millors pràctiques ambientals (MPA) i des de llavors ha evolucionat i ampliat la seva tasca sobre altres substàncies químiques tòxiques, com els metalls pesants i el mercuri. MedWaves disposa d’un equip multidisciplinari pioner en l’aplicació de l’estratègia de prevenció, eliminació progressiva i substitució de nous COP, que se centra fonamentalment en els problemes que plantegen els additius químics per a l’economia circular dels plàstics.

S’ha promogut la reutilització i el reciclatge de plàstics seguint els principis de l’economia circular per fer front a la contaminació marina per plàstics. Tanmateix, tenint en compte l’ampli ventall de productes químics tòxics que amenacen la salut humana i ecològica i que s’utilitzen com a additius en plàstics, només un petit percentatge de residus plàstics es pot reciclar de manera efectiva en un «circuit tancat». A més, a causa de la complexitat de la cadena de subministrament del plàstic, els fabricants i les instal·lacions de gestió de residus sovint tenen una visibilitat limitada dels productes químics presents en els productes plàstics. MedWaves preveu un futur amb més transparència i informació de la cadena de subministrament, que conduirà a un millor reciclatge i a un mercat de plàstics reciclats i segurs.