Finances sostenibles

MedWaves proporciona i facilita finançament directe i serveis de suport empresarial a emprenedors ecològics, circulars i socials existents i futurs de la regió mediterrània.

Finançament sostenible: Un catalitzador de canvis sistèmics

L’emprenedoria que es basa en els principis de consum i producció sostenibles pot ajudar a gestionar millor els escassos recursos naturals, regenerar l’ecosistema i garantir un desenvolupament humà eficient i sostenible.
Augmentar el nombre d’empreses emergents i pimes ecològiques és una oportunitat per a tota la societat, ja que promou la innovació, inspira altres a seguir el mateix camí i, en definitiva, atrau interès i capital als sectors econòmics que milloren el medi ambient i l’economia en conjunt.
El desenvolupament d’un ecosistema en el qual puguin prosperar models de negoci sostenibles requereix també la creació d’infraestructures que els puguin sustentar.
Una eina important disponible per assolir el desenvolupament equitatiu és l’accés al finançament sostenible, desplegat d’una manera que tingui en compte la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.
El finançament sostenible té en compte el principi «medi ambient, societat i governança» (MSG) per formular una decisió d’inversió pública o privada. Es considera que és un mitjà que facilita el desenvolupament econòmic alhora que proporciona beneficis socials i ambientals.
Perquè les finances sostenibles contribueixin a una transició ecològica justa a la regió mediterrània, cal promoure la cooperació entre les diferents parts interessades i les associacions publicoprivades. Les institucions financeres (IF), els inversors i les organitzacions de suport a les empreses (OSE) són catalitzadors importants per iniciar i mantenir l’ecoinnovació i la transició ecològica de baix a dalt. Poden proporcionar els mitjans necessaris per portar a terme els ajustaments complexos, interconnectats i necessaris que necessita el Mediterrani. El capital és necessari cada cop que una empresa necessita inversió per continuar-se expandint, o quan una empresa emergent abandona el garatge familiar i es trasllada a un local amb més bones condicions. Això és vàlid per a tots els tipus de negoci, però encara més quan un empresari no es preocupa només per la sostenibilitat econòmica de la seva empresa, sinó també pel seu impacte social i mediambiental.

El Fons Switchers: millorar l’accés al finançament sostenible

Al sud del Mediterrani hi ha una nova generació de joves innovadors i versats en solucions TIC. També estan més conscienciats des del punt de vista social i mediambiental, i molts canalitzen els seus esforços per mitigar els problemes que afecten les seves comunitats, com les necessitats de reciclatge, les bombes d’aigua amb energia solar, etc.
Tanmateix, mentre que el món financer està ben equipat i és capaç d’avaluar si una empresa pot sobreviure a mitjà i llarg termini, encara no té la capacitat d’entendre l’impacte que tindrà aquest negoci en la comunitat i el medi ambient de l’entorn. En l’economia convencional, aquests últims factors s’han deixat tradicionalment al marge de l’avaluació —o, més aviat, s’han rebutjat com a «externalitats»—. És a dir, els efectes de les activitats d’una empresa que no es tenen en compte, ja que no es consideren rellevants per al pla de negoci.
Amb el finançament adequat, es podrien assolir economies d’escala i fomentar petites indústries capaces de produir béns de manera sostenible tant per al mercat nacional com per a l’internacional. Si es fes a escala regional, això al seu torn seria l’inici d’un bucle de retroalimentació positiva no solament per a la supervivència, sinó també per a la prosperitat del Mediterrani.
MedWaves ha creat el Fons Switchers per proporcionar i facilitar finançament directe i serveis de suport empresarial a empreses verdes, circulars i socials existents i futures a la regió mediterrània.
El Fons Switchers mobilitza inversors locals i programes de suport a les empreses, com també recursos europeus per reforçar els projectes emergents al Mediterrani i recaptar fons addicionals.
El Fons Switchers actua com a lloc de trobada per a finançadors privats, com ara fundacions, donants privats i inversors d’impacte, que el poden utilitzar per identificar projectes interessants a la regió mediterrània que puguin ser finançats directament. A més, pot servir com un mitjà per agrupar diferents recursos financers en un procés estructurat que porti els emprenedors des de la fase d’ideació fins a la sostenibilitat.
D’altra banda, facilita les inversions directament a aquests pioners per mitjà d’una combinació de subvencions i assistència tècnica per tal de consolidar els seus projectes inicials i ser un trampolí per recaptar fons addicionals als seus països.
El Fons Switchers té tres objectius principals: demostrar que el finançament de les empreses emergents ecològiques pot funcionar, cobrir els buits de finançament i assistència tècnica, i treballar en xarxa amb totes les parts interessades rellevants en aquest procés.

Garantim un conjunt de serveis de suport que inclouen:

  • Subvencions perquè els Switchers puguin provar noves idees i atraure nous finançadors.
  • Assistència tècnica per ajudar els Switchers a provar nous productes i entrar en nous mercats
  • Assessorament d’un equip d’experts internacionals.
  • Oportunitats d’inversió i creació de xarxes empresarials.
  • El Fons Switchers facilita les inversions d’impacte per donar suport a les organitzacions en la creació de beneficis socials i ambientals, a més de generar rendiments econòmics.

 

Més enllà de l’accés al finançament

Juntament amb el finançament directe i l’assistència tècnica, MedWaves té altres dos objectius principals:

1. Demostrar que el finançament per a empreses emergents i pimes verdes pot funcionar.

2. Treballar en xarxa amb totes les parts interessades i apostar per mecanismes de cooperació entre el sector públic i el privat.

MedWaves adopta un enfocament de treball en xarxa, reconeixent que les entitats per si soles no són suficients per resoldre els reptes ambientals i socials actuals, i busca oportunitats de cooperació amb altres parts interessades.

 

Visiteu la nostra plataforma digital Fons Switcher per obtenir més informació. 
Ets emprenedor? Ets donant?|Ets una entitat financera?