Economia blava sostenible

MedWaves dona suport a la implantació de l’economia blava sostenible a la regió mediterrània mitjançant la participació de sectors com el turisme costaner, l’activitat portuària, el transport marítim, la pesca i la indústria.

MedWaves reconeix i dona suport a tota la regió mediterrània per avançar en un camí sostenible. Tenint en compte el gran nombre de països costaners, això requereix centrar-se especialment en l’economia blava (EB). L’EB involucra molts sectors, com ara el turisme costaner, l’activitat portuària, el transport marítim, la pesca i la indústria. Aquests sectors són components econòmics fonamentals i constitueixen mercats en creixement en tots els països.
L’acceleració de les activitats marines i relacionades amb el mar ha fet créixer els reptes mediambientals per als ecosistemes marins i costaners de la regió. Entre aquests hi ha les emissions de CO2 vinculades amb el turisme, els ports i el transport marítim; l’esgotament de les poblacions de peixos; i les deixalles i la contaminació marines. Aquests impactes indiquen que cal un canvi.
Tot i que el Mediterrani ha experimentat un fort creixement econòmic en els sectors de l’EB, hi ha un potencial que encara s’ha d’explotar. La urgència per actuar i aturar el desenvolupament insostenible en aquests sectors ha suscitat una atenció creixent per part de la Unió Europea i altres organitzacions intergovernamentals d’àmbit regional, com el Pla d’acció per a la Mediterrània del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient – Conveni de Barcelona i la Unió per la Mediterrània (UpM). Aquestes entitats han desenvolupat i coordinat estratègies cap a una economia blava sostenible (EBS).
L’EBS engloba totes les activitats econòmiques que utilitzen el mar o les aigües interiors (rius i llacs) de manera directa o indirecta. MedWaves preveu que l’EBS doni suport als actors de l’EB per poder utilitzar els principis de negoci circulars: dissenyar l’eliminació dels residus i la contaminació; mantenir els productes i els materials en ús; i regenerar els sistemes naturals.
L’EBS té el potencial per crear empreses sostenibles situades a les zones marines i a les aigües interiors, com també les que es troben a les zones costaneres o allunyades de la costa si estan relacionades amb el mar o amb les aigües interiors. L’EBS implica l’existència d’empreses sostenibles que aportin solucions comercials, creïn valor ecològic o protegeixin el medi ambient, siguin viables econòmicament i empoderadores i inclusives des del punt de vista social. Aquestes empreses proporcionen beneficis socials i econòmics a llarg termini alhora que protegeixen i restauren la diversitat, la productivitat i la resiliència dels ecosistemes aquàtics i costaners.
La innovació és el nucli de la transició cap a l’EBS. Per reeixir, cal dur a terme una transformació profunda de tots els sectors econòmics per passar dels models lineals als circulars. És possible millorar els processos de producció existents, com també introduir nous models de negoci sostenibles i noves estructures econòmiques per conciliar el desenvolupament econòmic amb la salut dels ecosistemes marins i costaners. Les polítiques i regulacions sòlides que promoguin la integració dels principis de l’economia circular en tots els models econòmics de l’EB ajudaran a dur a terme aquesta transformació.

El Programa de suport als Switchers de MedWaves promou l’economia blava sostenible mitjançant el suport a l’adopció d’un model holístic i sistèmic. Això involucra diverses parts interessades:

 • Emprenedors i petites i mitjanes empreses (pimes): les empreses de qualsevol mida poden canviar cap a un model de negoci sostenible mitjançant l’aplicació de plantejaments d’ecoinnovació i economia circular. Aquestes solucions empresarials transformen els reptes ecològics en oportunitats econòmiques, redueixen els impactes sobre el medi ambient i augmenten el valor social.
 • Organitzacions de suport a les empreses (OSE) i experts: aquestes entitats tenen un paper important a l’hora d’ajudar els emprenedors i les empreses mitjançant la prestació de serveis de suport integrats amb enfocaments d’ecoinnovació i disseny ecològic.
 • Societat civil i consumidors: la gent té el poder de votar en allò que creu amb les seves compres. Gràcies a la conscienciació sobre l’estil de vida sostenible, la societat civil i els consumidors poden utilitzar el seu poder adquisitiu per exigir els canvis que volen i promoure els productes i els serveis sostenibles.
 • Institucions acadèmiques i de recerca: aquestes institucions generen coneixements i amplien el ventall de possibilitats que calen per desplegar amb èxit les economies circulars, el CPS i els models de negoci sostenibles.
 • Actors financers: les subvencions, el crèdit i les inversions afavoreixen les solucions, donen suport a la innovació i amplifiquen els èxits.
 • Responsables polítics: els responsables de la presa de decisions són els encarregats d’adoptar i aplicar els mecanismes reguladors que promouen els models de negoci sostenibles i els productes i serveis sostenibles.

La promoció de l’economia blava sostenible (EBS) és una prioritat per a MedWaves. Els principis de l’economia circular en els sectors de l’economia blava (EB) s’incorporen a la majoria d’iniciatives i projectes. Per exemple, MedWaves dona suport a la integració de temes i iniciatives relacionats amb l’EBS dins dels programes de treball del PNUMA/PAM – Conveni de Barcelona. La iniciativa de MedWaves per promoure ecosistemes habilitadors per a empreses sostenibles, el Programa de suport als Switchers s’adreça a emprenedors i pimes dels sectors de l’EB.

l’EBS és un plantejament integrat en la iniciativa SwitchMed, que inclou accions per: 

 • Avaluar les oportunitats que tenen els empresaris sostenibles en els sectors de l’EB.
 • Desenvolupar metodologies i eines per al desenvolupament d’empreses sostenibles en els sectors de l’EB.
 • Proporcionar serveis de suport empresarial per a emprenedors i empreses emergents en els sectors de l’EBS.
 • Crear i reforçar la capacitat per permetre que l’EBS s’adreci a les parts interessades clau, com ara emprenedors i pimes, OSE i responsables polítics.
 • Avaluar les polítiques i les iniciatives rellevants per a l’EB i identificar oportunitats i estratègies per integrar els principis de l’economia circular en els sectors de l’EB.
 • Promoure mesures polítiques que donin suport a la integració dels principis de l’economia circular en els sectors tradicionals i emergents de l’EB.
 • Integrar els principis de l’economia circular en els sectors rellevants de l’EB dins de les estratègies i els plans d’acció del PNUMA/PAM – Conveni de Barcelona.
 • Promoure el diàleg i les visions compartides entre les parts interessades i les iniciatives nacionals i regionals del Mediterrani.
 • Compartir els premis de les empreses i els responsables polítics que promoguin amb èxit l’EBS.
Our Stakeholders

El Programa de suport als Switchers de MedWaves promou l’economia blava sostenible mitjançant el suport a l’adopció d’un model holístic i sistèmic. Això involucra diverses parts interessades:

 • Emprenedors i petites i mitjanes empreses (pimes): les empreses de qualsevol mida poden canviar cap a un model de negoci sostenible mitjançant l’aplicació de plantejaments d’ecoinnovació i economia circular. Aquestes solucions empresarials transformen els reptes ecològics en oportunitats econòmiques, redueixen els impactes sobre el medi ambient i augmenten el valor social.
 • Organitzacions de suport a les empreses (OSE) i experts: aquestes entitats tenen un paper important a l’hora d’ajudar els emprenedors i les empreses mitjançant la prestació de serveis de suport integrats amb enfocaments d’ecoinnovació i disseny ecològic.
 • Societat civil i consumidors: la gent té el poder de votar en allò que creu amb les seves compres. Gràcies a la conscienciació sobre l’estil de vida sostenible, la societat civil i els consumidors poden utilitzar el seu poder adquisitiu per exigir els canvis que volen i promoure els productes i els serveis sostenibles.
 • Institucions acadèmiques i de recerca: aquestes institucions generen coneixements i amplien el ventall de possibilitats que calen per desplegar amb èxit les economies circulars, el CPS i els models de negoci sostenibles.
 • Actors financers: les subvencions, el crèdit i les inversions afavoreixen les solucions, donen suport a la innovació i amplifiquen els èxits.
 • Responsables polítics: els responsables de la presa de decisions són els encarregats d’adoptar i aplicar els mecanismes reguladors que promouen els models de negoci sostenibles i els productes i serveis sostenibles.
Key actions

La promoció de l’economia blava sostenible (EBS) és una prioritat per a MedWaves. Els principis de l’economia circular en els sectors de l’economia blava (EB) s’incorporen a la majoria d’iniciatives i projectes. Per exemple, MedWaves dona suport a la integració de temes i iniciatives relacionats amb l’EBS dins dels programes de treball del PNUMA/PAM – Conveni de Barcelona. La iniciativa de MedWaves per promoure ecosistemes habilitadors per a empreses sostenibles, el Programa de suport als Switchers s’adreça a emprenedors i pimes dels sectors de l’EB.

L’EBS és un plantejament integrat en la iniciativa SwitchMed SwitchMed que inclou accions per:

 • Avaluar les oportunitats que tenen els empresaris sostenibles en els sectors de l’EB.
 • Desenvolupar metodologies i eines per al desenvolupament d’empreses sostenibles en els sectors de l’EB.
 • Proporcionar serveis de suport empresarial per a emprenedors i empreses emergents en els sectors de l’EBS. 
 • Crear i reforçar la capacitat per permetre que l’EBS s’adreci a les parts interessades clau, com ara emprenedors i pimes, OSE i responsables polítics.
 • Avaluar les polítiques i les iniciatives rellevants per a l’EB i identificar oportunitats i estratègies per integrar els principis de l’economia circular en els sectors de l’EB.
 • Promoure mesures polítiques que donin suport a la integració dels principis de l’economia circular en els sectors tradicionals i emergents de l’EB.
 • Integrar els principis de l’economia circular en els sectors rellevants de l’EB dins de les estratègies i els plans d’acció del PNUMA/PAM – Conveni de Barcelona.
 • Promoure el diàleg i les visions compartides entre les parts interessades i les iniciatives nacionals i regionals del Mediterrani.
 • Compartir els premis de les empreses i els responsables polítics que promoguin amb èxit l’EBS.